Aktivizujúce metódy vo výchove

Aktivizujúce metódy vo výchove

alt

Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov (ďalej PZ a OZ) v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami.
Vzdelávanie PZ a OZ v aktivite 1.2 sa bude realizovať podľa programu kontinuálneho vzdelávania „Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)“ - číslo rozhodnutia o akreditácii: 1407/2014 – KV, vytvoreného v rámci projektu s cieľom podporiť záujem o využívanie, ako aj úroveň využívania aktivizujúcich metód vo výchove.
Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov.
Na vytvorený program budú napojené interaktívne digitálne pomôcky (ďalej IDP), ktorých úlohou je podporiť využívanie aktivizujúcich metód vo výchove v rámci edukačných procesov. IDP budú nosnou súčasťou Edukačného balíčka, ktorý dostane každý prihlásený PZ a OZ na vzdelávanie v aktivite 1.2
V rámci projektu Aktivizujúce metódy vo výchove môžu PZ a OZ absolvovať tiež školenia na používanie technológií na báze android operačného systému (tablety a pod.) v edukačnom procese.
Prvý stupeň školení je zameraný na nadobudnutie vyššieho stupňa zručností potrebných na prácu s androidnými digitálnymi technológiami, s dôrazom na prácu s tabletom. PZ a OZ si absolvovaním školenia zvýšia svoje schopnosti tvoriť na tabletoch špeciálne projekty, pracovať s neštandardnými aplikáciami určenými na podporu edukačného procesu ako aj najvhodnejšie spôsoby využívania tabletov pri výuke jednotlivých predmetov.
Druhý stupeň školení je zameraný na zvládnutie špeciálnych zručností prepojených s PC pedagóga a interaktívnou tabuľou zároveň. V rámci tohto školenia sa pedagógovia naučia manažovať prácu žiakov s tabletmi počas jednotlivých predmetových hodín, alebo výchovných aktivít, získajú potrebné vedomosti o špecifikách pedagogického vedenia takejto hodiny, či výchovnej aktivity a v praxi si odskúšajú modelovú hodinu za účasti príslušného počtu žiakov vo veku 12 – 16 rokov, ovládajúcich prácu s tabletmi.