Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí

Zápis detí do ŠKD 2021/22

Dňa 02.09.2021 v čase od 8.00 do 11.00 hod bude prebiehať zápis detí do ŠKD - zákonní zástupcovia prvákov a nových žiakov odovzdajú vyplnený zápisný lístok do ŠKD spolu so žiadosťou o prijatie do ŠKD vychovávateľkám v 4.pavilóne školy v 1. a 2. triede na prízemí. Pri zápise treba dodržať všetky epidemiologické nariadenia – dezinfekcia rúk pri vstupe do pavilónu, rúško a 2 m odstupy.

 

Zákonní zástupcovia žiakov 2. až 4. ročníka odovzdajú  zápisný lístok do ŠKD v tom istom čase, tiež v 4. pavilóne (netreba žiadosť). 

Oba dokumenty si môžete stiahnuť tudoc zápisný lístok do ŠKD ,   docx žiadosť o prijatie do ŠKD.
Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, si ich môžu vyzdvihnúť v škole.

Ranný klub v ŠKD bude v prevádzke od 06.09.2021 v čase od 6.30 do 7.30 hod.

Mesačný poplatok v ŠKD je 15 €, ktoré treba uhradiť pri zápise. 

Zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich ŠKD sú povinní v termíne do 06.09.2021 predložiť písomné oznámenie (do slovníka alebo na samostatný papier) času odchodu dieťaťa z ŠKD potvrdené vlastnoručným podpisom. Odchod z ŠKD nebudú rodičia oznamovať telefonicky!

 

Pedagóg zodpovedný za oddelenie ŠKD v určený čas pošle dieťa pred pavilón, kde si ho rodič vyzdvihne. V prípade, že dieťa bude chodiť domov samo, musí zákonný zástupca túto skutočnosť písomne oznámiť pedagógovi v ŠKD.

 

Pri výnimočných situáciách, keď potrebujete vyzdvihnúť dieťa v inom ako dohodnutom čase, môžete vstúpiť do pavilónu (rúško, dezinfekcia rúk) a zazvoniť do ŠKD.