Úspešný začiatok medzinárodného projektu COMENIUS II

 llp„BELIEVE OR NOT?“, pod týmto názvom sa skrýva medzinárodný projekt COMENIUS- ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ, ktorý v rámci Programu celoživotného vzdelávania vyhlásila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania.

Začiatkom tohto školského roku sme sa dozvedeli, že náš projekt úspešne prešiel výberovým konaním .

Celková výška finančného príspevku na realizáciu projektu, ktorý bude realizovaný v období rokov 2012-2014 a  predstavuje sumu 21000,- EUR. Naša radosť bola o to väčšia, keď sme sa dozvedeli o ďalších partnerských školách, ktoré sú z Poľska, Českej Republike, Turecka a Lotyšska.

Projekt, ktorého dorozumievacím jazykom je angličtina, je hlavne o  skúmaní miestnych a regionálnych problémov životného prostredia a udržateľnosti jeho rozvoja, vrátane študijných návštev k prieskumu prímorských zmien, výrubov lesov a vplyvu turizmu na miestny život v prírode.

Cieľom tohto medzinárodného partnerstva je aj vzájomné spoznávanie sa žiakov a učiteľov našich škôl, ktorí pochádzajú z rozličných kultúr Európy a ktorým tento projekt umožní naučiť sa komunikovať napriek vzájomným odlišnostiam.

 Uvedomenie si dôležitosti zdravého životného štýlu v modernej spoločnosti, hlavne čo sa týka športu a voľného času, sú ďalšie dôležité témy programu Comenius.

Tieto ciele sa počas dvojročnej doby trvania projektu budeme snažiť naplniť prostredníctvom študijných návštev a učiteľských konferencií v jednotlivých krajinách, pravidelnej e-mailovej korešpondencie medzi učiteľmi a žiakmi, videokonferenciami, žiackymi príspevkami do rádiových programov odvysielaných cez internet a ďalších spoločných športovo - spoločenských aktivít.

coordinators1

 

pracovna