Cestou - necestou za poznaním

základné informácie

eu-loga


Názov projektu : Cestou - necestou za poznaním

Kód projektu v ITMS2014+ : 312011S699

Doba realizácie projektu: 08.2019 do 07.2021

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Základná škola bude realizovať projekt s názvom Cestou - necestou za poznaním zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

  1. Tvorba a realizácia mimoškolských aktivít zameraných na zvýšenie prírodovedných a čitateľských zručností žiakov.

1 b) Mimoškolská činnosť

  1. Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov školy.

2 a) Pedagogické kluby

2 b) Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

  1. Koordinácia projektu

Cieľovou skupinou projektu sú:

  1. Žiaci základnej školy primárne vzdelávanie ISCED 1 a nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2,
  2. Pedagogickí a odborní zamestnanci školy.

 

Realizácia projektu vedie k naplneniu plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov:

Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti

Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti

Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po Absolvovaní programu

Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií

Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie.

Cieľom predloženého projektu je zlepšiť úroveň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov našej školy a zároveň zlepšiť kompetencie učiteľov rozvíjať tieto gramotnosti žiakov.

Realizácia aktivít projektu je navrhnutá komplexne tak, aby boli obsiahnuté všetky ročníky a všetci žiaci našej školy. Aktivity obsahom a rozsahom na seba nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú.

 

Očakávané výsledky sú

-        zlepšenie prospechu žiakov (zlepšenie klasifikačného priemeru žiakov)

-        zlepšenie výsledkov žiakov v celonárodnom testovaní Testovanie 5 a Testovanie 9 z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry

Overenie výsledkov projektu:

-        štatistické overenie výsledkov žiakov zapojených do realizácie projektu.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

dopytovo-orientovaný projekt

www.esf.gov.skwww.minedu.gov.skCelý dokument na stiahnutie: pdf info_na_web_zs_razusova.pdf