Mimoškolská činnosť

Čítame a rozumieme

Naša škola sa počas šk . rokov 2019 -2021 zapojila do projektu Cestou-necestou za poznaním, ktorého cieľom je zvyšovanie matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

V rámci tohto projektu pod názvom Čítame a rozumieme sa žiaci 1., 2. a 3.ročníka prostredníctvom mimoškolských aktivít zdokonaľujú v jazykovej kultúre, vyjadrovacích schopnostiach a v čitateľskej gramotnosti. Formou krúžkov, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch školy a  Kysuckej knižnice získavajú žiaci pútavým a netradičným spôsobom čitateľské návyky, vytvárajú si kladné literárne postoje a získavajú návyky chápať čítanie ako zdroj informácií alebo lietrárneho zážitku.


galérie:
pdf Čítame a rozumieme E.Novotná

pdf Čítame a rozumieme Mgr. V.Šušková

pdf Čítame a rozumieme Mgr. Z. Rebrošová

pdf Čítame a rozumieme T.Dejčíková

pdf Čítame a rozumieme.M.Cisariková

pdf Čítame a rozumieme.Šutiaková