Vzdelávanie

AKTIVITA 2b: VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

2bZákladom práce každého dobrého učiteľa je schopnosť zážitkovo vzdelávať a učiť v súvislostiach.

Hlavným cieľom aktivity je poskytnúť učiteľom moderné a kvalitné vzdelávanie potrebné pre realizáciu vyučovacích predmetov svojej aprobácie, ako aj mimoškolskej činnosti.

Klásť dôraz na špecifický rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti účastníkov, na rozvoj ich odbornej pripravenosti v oblasti edukácie. Cieľom je zabezpečenie vysokej odbornosti pedagogického zboru, osobnostného a profesijného rastu pedagogických zamestnancov, podpora ich kreativity pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu cez inovatívne vzdelávanie.

 

V dňoch 24.9. – 26.9.2020 sa 12 vyučujúcich 16 hodín vzdelávalo pod odborným vedením lektora vo vzdelávacom programe „ Využitie moderných technológii vo vyučovaní v práci s dokumentami a multimédiami.“