Erasmus+ 2018-2019

Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!

2016-1-SK01-KA219-022538

t2t1

Európa je multikultúrny priestor bez hraníc, v ktorom žije mnoho národov  a národností. Každý je iný, všetci sme rôzni, preto sme hľadáme cesty, ako v mieri, úcte a ohľaduplnosti v tomto priestore navzájom spolunažívať. 

Základné školy zo Slovenska, Španielska, Litvy, Rumunska a Turecka vytvorili spoločný Erasmus+ project, KA219 strategické partnerstvá škôl, s názvom "Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!".  Cieľovou skupinou boli žiaci druhého stupňa základných škôl , žiaci zo znevýhodneného prostredia, ale i žiaci motivovaní vzdelávať sa v oblast umenia..  Náš projekt je inovatívny a poukazuje na progresívny pohľad na vzdelávanie.


e05


Základným cieľom projektu bola podpora morálnych hodnôt prostredníctvom umenia. Súčasťou projektu bolo 5 vzdelávacích mobilít so žiakmi, v každej krajine partnera jedna, kde prostredníctvom workshopov a kreatívnych aktivít získavali vedomosti a zručnosti pri rozvíjaní hodnôt, pretože hodnoty človeka ovplyvňujú jeho ďalší život, vzťah k ľuďom, spoločnosti i k sebe samému. Prostredníctvom umenia si žiaci rozvíjali zručnosti v oblasti IKT i v  konverzácií v anglickom jazyku. Ako príklady dobrej praxe škôl prinášame tri výstupy z nášho medzinárodného projektu. Jedným z nich je spoločná pieseň o morálnych hodnotách „Values Song“ (https://www.youtube.com/watch?v=ipV386AUlWQ), 

 

e01

 

 

skladajúca sa z piatich strôf zameraných na priateľstvo, empatiu, toleranciu, spravodlivosť a rešpekt, hodnoty formujúce mladých ľudí v Európe. Druhým výstupom je vytvorenie výučbového materiálu s názvom „Drama and Justice“ (https://www.youtube.com/watch?v=nGQ10qifyMo&t=2276s).

 

w02

 

Hlavnú úlohu v týchto predstaveniach hrá spravodlivosť. Tretím produktom je  brožúra  s názvom  How to integrate Art into teaching moral Values“, (https://drive.google.com/open?id=1f7A7PRDV_RcPw3ElcaDIDVgCyteF1rLd),

 

e03

 

  

 

kde vyučujúci nájdu pripravené CLIL hodiny, námenty na workshopy a aktivity s integrovaním druhov umenia (sochárstvo, maliarstvo, dráma, hudba, tanec) v spojitosti s vyučovaním morálných hodnôt a anglického jazyka.  Prostredníctvom nášho  projektu získali naši žiaci nové skúsenosti, zážitky, ktoré pomôžu pri rozvoji ich empatie, tolerancie, ohľaduplnosti a v budúcnosti vytvoria Európu priateľskú pre všetkých jej obyvateľov. Naši žiaci sa naučili väčšej zodpovednosti voči sebe, iným ľuďom, rešpektovaniu iných národov a taktiež  získali cenné poznatky o  iných kultúrach i náboženstvách Projekt vytvoril predpoklady  pre ďalšie rozvíjanie priateľstva medzi žiakmi  zapojenými do projektu, ale aj predpoklady pre rozvíjanie  tolerancie, rešpektu,  empatie, spravodlivosti v rámci Európy i celého sveta.

 

e04


 Koordinátor projektu: Mgr. Vlasta Prengelová