Erasmus+ 2018-2019

Učitelia Základnej školy Rázusova sa vzdelávali v zahraničí v rámci projektu Erasmus+

erasm1V rámci projektu Erasmus+ bol našej škole poskytnutý grant na realizáciu jednoročného projektu pod názvom „Vytváranie multikultúrneho a inkluzívneho vzdelávania v školskom prostredí“ 2018-1-SK01-KA101-046221. Projekt sme začali realizovať od 1. júna 2018  v rámci kľúčovej akcie KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť odborné kompetencie našich učiteľov na kurzoch pre získanie nových vedomostí a zručností  potrebných pre modernizáciu a internacionalizáciu školy. Štyria vyučujúci absolvovali štyri kurzv v gréckom meste Kalamata prostredníctvom organizácie Areadne, ktorá poskytuje celoživotné vzdelávanie.

 

V októbri 2018 sa Mgr.Vlasta Prengelová zúčastnila kurzu o multikultúrnom vzdelávaní, Mgr. Zuzana Masárová sa zúčastnila kurzu o kultúrnej diverzite v školskom prostredí, Mgr. Peter Zubka sa zúčastnil kurzu o inkluzívnom vzdelávaní žiakov a PaedDr. Slamomír Gonek absolvoval kurz IKT v multikultúrnom a inkluzívnom vzdelávaní.

 

01

            Získaním nových kompetencií počas trvania projektu sa v našej škole  viditeľne zlepšila sociálna interakcia a zvýšila sa komunikatívna kompetencia v rámci tímovej práce medzi žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi, sledujeme pozitívnejší prístup k ľuďom i k iným kultúram. Počas celého roka boli na škole uskutočnené aktivity pre žiakov i učiteľov týkajúce sa projektu. Vyučujúci uskutočnili nasledujúce workshopy: „Ako môže byť rovnosť a multikulturalizmus prezentovaný v našej škole?“, "Kultúra bez limitov“, "Rešpekt k rozdielnostiam" (žiaci predstavovali kultúru krajiny, z ktorej pochádzajú), blogy; používať wiki; "Multikultúrny deň", „Trekking do prírody". O výsledkoch projektu sme informovali širokú verejnosť prostredníctvom informačných panelov v škole,  webovej a FB  stránky školy.
           Naša škola je otvorená novým metódam a prístupom vo vyučovaní, k spolupráci a zdieľaniu skúsenosti so školami a inštitúciami z európskych krajín. Veríme, že realizácia projektu vďaka poskytnutému grantu umožní škole skvalitnenie vzdelávacieho procesu, rozvoj odborných kompetencií učiteľov, nadviazanie nových kontaktov pre ďalšiu spoluprácu v projektoch Erasmus+ Strategické partnerstvá a rovnako aj v e-twinningových projektoch.

 

 

 

Koordinátor projektu: Mgr. V. Prengelová

#Multikultúra   #Multicultularity    #Erasmus+    #zsrazusova   #projetkyzsrazusova

 

t2