Elektronizácia vzdelávacieho systému

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

alt

 

alt


Špecifickými cieľmi projektu sú:

    -modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,
    -implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,
    -prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,
    -vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.
Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt „Projekt E – elektronické testovanie“. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Trvanie projektu: od 25.06.2013 do 30.11.2015

Osoba zodpovedná za projekt: PaedDr. Slavomír Gonek, Ing. Ján Czán

 

 

alt

 

V rámci projektu sme dostali 10 počítačových zostáv a bola vytvorená nová počítačová učebňa.