Rázuska TV

Projektová spolupráca s Nadáciou ORANGE

 

orangeNadácia ORANGE tento rok zverejnila projektovú výzvu zameranú okrem iného aj na mediálnu výchovu a prácu s mediálnym obsahom. Jej cieľom je ponúknuť žiakom aktivity,  „ktoré rozvíjajú kritické myslenie a argumentáciu žiakov a študentov,

ktoré motivujú cieľovú skupinu pracovať s rôznymi informačnými zdrojmi, podporujú ich spôsobilosť prijímať, analyzovať a interpretovať mediálne obsahy a aktívne sa zúčastňovať procesu mediálnej komunikácie“.

My sme jej ponuku využili, prihlásili sa do projektu pod názvom RÁZUSKA TV a patríme k  tým, ktorých táto nadácia podporila finančne.

So žiakmi 2. stupňa budeme v mesiacoch november-máj rozvíjať ich mediálnu gramotnosť.