Erasmus+ 2016-2018

Projekt „Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“

erasm2Základná škola Rázusova Čadca začala realizovať projekt od 1. júla 2015. Škole bol v šk. roku

2015-16  schválený grant vo výške 9 975,00 EUR na realizáciu projektu „Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“.  Grant bol poskytnutý z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov).

Projekt je zameraný na metodológiu anglického jazyka, históriu,  geografiu a kultúru Severného Írska vo vyššom sekundárnom vzdelávaní, námety vo vyučovaní výtvarného umenia na nižšom sekundárnom vzdelávaní a zlepšenie motivácie žiakov vo vyučovacom prostredí. Do projektu mobility sú zapojení

4 vyučujúci.

V rámci projektu sa zrealizujú 4 turnusy mobilít.  Prvého turnusu sa  v júli 2015 zúčastnila

Mgr. Prengelová Vlasta v Belfaste /Severné Írsko/ a v mesiaci august 2015 absolvovala druhý turnus Mgr. Slanináková Ivana v Gloucestri /Veľká Británia/. Ďalšie dve mobility plánujeme  realizovať v šk. roku 2016 v mesiaci apríl, ktorých sa zúčastnia Mgr. Helešová Vlasta v Colchestri /Veľká Británia/ 

a Mgr. Maslík Andrej /Portugalsko/ absolvuje mobilitu zameranú na zlepšenie motivácie žiakov vo vyučovacom prostredí.

 

Realizácia projektu vďaka poskytnutému grantu umožní škole skvalitnenie vzdelávacieho  procesu, rozvoj odborných kompetencií učiteľov a rozvoj spolupráce školy s partnerskými zahraničnými školami.

 

 

 

Koordinátor projektu: Mgr. V. Prengelová

 

erasm1