Erasmus+ 2016-2018

Učitelia Základnej školy Rázusova sa vzdelávali v zahraničí v rámci projektu Erasmus+

erasm1V rámci projektu Erasmus+ bol naše škole poskytnutý grant na realizáciu jednoročného projektu „Zlepšenie motivácie u žiakov a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“. Projekt sme začali realizovať od 1. júla 2015  v rámci kľúčovej akcie KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť odborné kompetencie našich učiteľov na kurzoch pre získanie hodnotných vedomosti a zručnosti  potrebných pre modernizáciu a internacionalizáciu školy. V rámci projektu sa zrealizovali štyri turnusy mobilít. Prvého turnusu sa v Severnom Írsku, v júli 2015 zúčastnila Mgr. Vlasta Prengelová. Kurz bol zameraný na kultúru, rozvíjanie komunikačnej a interkultúrnej kompetencie u žiakov, ktorá im umožní akceptovať a rozumieť iným kultúram, ich hodnotám a samotnému správaniu. Druhého turnusu mobility sa zúčastnila Mgr. Ivana Slanináková v Anglicku, v meste Glouchester, v auguste 2015. Kurz bol zameraný na metodológiu anglického jazyka. Vyučujúca získala nápady ako implementovať získané vedomosti a zručnosti prostredníctvom metódy CLIL v rámci medzipredmetových vzťahov. Podnetné námety pre praktické  vyučovanie umenia, designu a mediálnej výchovy metódou CLIL získala vyučujúca Mgr. Zuzana Masárová, ktorá sa zúčastnila tretieho turnusu mobility zamestnancov školy v Anglicku, v meste Colchestrer, v apríli 2016. Tieto tri mobility boli organizované vzdelávacou inštitúciou ISP-Veľká Británia. Poslednú mobilitu absolvoval v apríli 2016 Mgr. Andrej Maslík v Lisabone, v Portugalsku. Túto mobilitu organizovala vzdelávacia inštitúcia EBC z Fínska. Kurz bol zameraný na zlepšenie motivácie u žiakov na vyučovaní aj mimo vyučovania, i ako zvýšiť emocionálnu stránku jedinca.  Vyučujúci sa stretli s mnohými kolegami z európskych krajín, kde si vymenili  informácie ohľadom vzdelávacích systémoch vo svojich krajinách. O poznatky a skúsenosti z pracovnej stáže sa vyučujúci podelili so svojimi kolegami formou prezentácie na pracovnej porade a so žiakmi na vyučovacích hodinách formou diskusií, ale taktiež pri organizovaní aktivít mimo vyučovania. Na škole sa uskutočnil workshop na tému Focus on England and Northern Ireland.  Žiaci mali možnosť ochutnať anglický čaj s mliekom, typické koláčiky-scones s marmeládou a šľahačkou, pozrieť si prezentácie o vyučovaní na britských školách, diskutovať o histórii, kultúre a náboženstve krajín. Nechýbalo ani množstvo hier, kvízov a súťaží pre žiakov. Vydali sme brožúru pre školu s názvom Kreatívne nápady na vyučovaní anglického jazyka a umenia a motivačné aktivity pre žiakov. Naša škola je otvorená novým metódam a prístupom vo vyučovaní, k spolupráci a zdieľaniu skúsenosti so školami a inštitúciami z európskych krajín. Veríme, že realizácia projektu vďaka poskytnutému grantu umožní škole skvalitnenie vzdelávacieho procesu, rozvoj odborných kompetencií učiteľov, nadviazanie nových kontaktov pre ďalšiu spoluprácu na projektoch Erasmus+ Strategické partnerstvá a rovnako aj na e-twinningových projektoch. Uskutočnené aktivity sú uverejnené aj na našej a fb stránke škole.

Koordinátor projektu: Mgr. V. Prengelová 

 

 

Mgr. Vlasta Prengelová

 

Belfast, Northern Ireland

July 2015

 

 

Mgr. Ivana Slanináková

 

Glouchester, England

August 2015

 

 

Mgr. Zuzana Masárová

 

Colchester, England

April 2016

 

 

Mgr. Andrej Maslík

 

Lisbon, Portugal

April 2016