Erasmus+ 2016-2018

Rázuska opäť v projekte

erasm1Európa je multikultúrny priestor bez hraníc, v ktorom žije mnoho národov a národností. Každý je iný, všetci sme rôzni, preto hľadáme cesty, ako v mieri, úcte a ohľaduplnosti v tomto priestore navzájom spolunažívať. Jedným zo spôsobov hľadania tejto cesty sú na školách aj medzinárodné projekty.

    Našej škole bol schválený grant v rámci projektu Erasmus+, Strategické partnerstvá škôl vo výške 105 320,00 eur na realizáciu projektu Erasmus + s názovom „Beware of Endless Wealth, Art is revising European Values!“ . Projekt bude trvať 24 mesiacov, začína sa 21.09.2016 a končí 20.09.2018. Naša škola bude spolupracovať so školami z Litvy, Turecka, Španielska a Rumunska. Základným cieľom projektu je podpora morálnych hodnôt prostredníctvom umenia. Súčasťou projektu je 5 vzdelávacích aktivít so žiakmi – mobilít, v každej krajine partnera jedna. Náš projekt je inovatívny a poukazuje na progresívny pohľad na vzdelávanie. Našim žiakom pomôže získať zručnosti nielen v morálnych hodnotách prostredníctvom umenia, ale i v oblasti tímovej práce, sociálnych zručnostiach a konverzácii v anglickom jazyku. Všetkých 5 krajín spoločne vytvorí výučbový materiál (DVD) prostredníctvom metódy   CLIL pre vyučovanie občianskej náuky, hudobnej výchovy, výchovy umením v spojení s anglickým jazykom.

     Veríme, že náš projekt dosiahne svoj cieľ, že žiaci získajú nové skúsenosti, zážitky, ktoré pomôžu pri rozvoji ich empatie, tolerancie a ohľaduplnosti a v budúcnosti vytvoria Európu priateľskú pre všetkých jej obyvateľov.