Erasmus+ 2016-2018

Projekt Erasmus+ pokračuje

t2t1“Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!” 

Projekt Erasmus+ pokračuje na ZŠ Rázusova

Už druhý rok pokračuje v našej škole Erasmus+ pod názvom "Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!", v ktorom spolupracujeme so školami v Španielsku, v Litve, v Rumunsku a v Turecku.

V marci 2017 naša škola i mesto začínali projekt ako hostiteľská krajinami. V máji sme navštívili školu v meste Alcover v Španielsku a v decembri 2017 sa konala ďalšia mobilita v meste Išlaužas, v regióne Kaunas v Litve.

Naši žiaci sa zúčastnili rôznych aktivít, workshopov a exkurzií, počas ktorých prostredníctvom umenia (sochárstvo, hudba a tanec) rozvíjali svoju empatiu, toleranciu a priateľstvo.

V súčasnosti sa pripravujeme na ďalšiu mobilitu, ktorá sa uskutoční v rumunskom  meste Iasi. Táto mobilita je zameraná na dramatické umenie v spojení s morálnou hodnotou-spravodlivosťou. Preto sme so žiakmi siedmeho ročníka nacvičili krátku divadelnú hru - rozprávku podľa predlohy C.Collodiho rozprávku o Pinocchiovi.

Rozprávka o Pinocchiovi, ktorú poznajú naši rodičia i starí rodičia, spojila detí s rôznymi záujmami i schopnosťami. Pinocchio, drevená bábka, ktorá sa zmení na živého chlapca, je za svoju neposlušnosť, márnomyseľnosť a nerešpektovanie pravidiel slušnosti potrestaný.                     V royprávke však víťazí dobro a spravodlivosť, a tak i náš Pinnocchio prejde "očistcom"                     a uvedomí si nesprávnosť svojho konania.

Do prípravy a realizácie divadelnej hry boli zapojení aj žiaci so špeciálnymi potrebami. Táto forma práce s deťmi-dramatoterapia umožňuje žiakom so špecifickými potrebami zažiť pocit sebarealizácie a úspechu, rozvíjať fantáziu, tvorivosť a získať sociálne zručnosti.

Divadelným predstavením sme chceli ukázať aj ostatným školám, ako sa dá vyučovať dráma a uplatniť medzipredmetové vzťahy(slovenský jazyk, občianska náuka, etika, výtvarná výchova). Pridaním titulkov v anglickom jazyku sme pripojiliaj prácu s informačnými technológiami.  Hodiny nácviku divadelnej hry boli ocenené nielen potleskom žiakov, ktorí sa zúčastnili premiéry predstavenia, ale aj radosťou hercov, ktorí za pomoci pedagógov vytvorili krásnu divadelnú hru.Tá bola veľkou skúškou zodpovednosti žiakov, vzájomnej spolupráce a sily kolektívu.

Divadelné predstavenie sme oživili hudbou, ktorá je úzko spätá s našim projektom. Žiačky šiesteho ročníka zaspievali päť piesní v slovenskom, španielskom, litovskom,  rumunskom          a tureckom jazyku ako pozdrav našim  zahraničným priateľom.

        Prengelová V.,  koordinátor projektu

 

 

 

 

Mobilita žiakov Erasmus+ v Turecku.

Posledná mobilita žiakov sa konala 6-12 mája 2018 v tureckom Akhisare.   Témou mobility bolo maliarstvo v spojení s  morálnou  hodnotou  rešpekt.  Naši štyria žiaci získali cenné vedomosti a zručnosti prostredníctvom workshopov spojených  s výstavami maliarského umenia, spoznali kultúru krajiny a vymenili si s účastníkmi  krajín zo Španělska, Litvy, Rumunska svoje skúsenosti. Na poslednom stretnutí sakoordinátori  piatich krajín dohodli                na výsledných produktech  projektu.                                                                                                                                    

Výslednými produktami nášho spoločného projektu  sú:  

1.  Pieseň o hodnotách (priateľstvo, empatia, tolerancia, spravodlivosť, dráma)

2.       Dráma o spravodlivosti (každá krajina pripravila dramatické predstavenie  s anglickými titulkami na tému spravodlivosť),viď.divadelné predstavenie Pinocchio s titulkami na ZŠ Rázusova

https://www.youtube.com/watch?v=8EQCmH8jAzY&t=37s

3.    Brožúra „Ako implementovať morálne hodnoty do vyučovania umenia“ (brožúra obsahuje CLIL hodiny o implementácií morálnych hodnôt do vyučovania anglického jazyka, umení ako je sochárstvo, hudba, tanec, dráma a maliarstvo a  námety na workshopy spojené              s druhmi  umenia)

Prengelová V., koordinátor projektu