Školský klub detí

Deň školských knižníc

booksČitateľské aktivity v našej školskej knižnici, besedy s pracovníčkou knižnice, oboznamovanie sa s novými literárnymi titulmi, literárne kvízy...
Tieto a podobné aktivity prehlbujú u detí lásku k literatúre a čítaniu kníh.