Výbor ZRPŠ

Výbor  ZRPŠ je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy, pomáha riešiť problémy školy a schvaľuje využitie finančných prostriedkov rodičovskej rady /financovanie nákladov na účasť žiakov v rôznych súťažiach, zakupovanie kníh do školskej knižnice, učebných pomôcok a materiálu na jednotlivé vyučovacie predmety, odmien pre žiakov na konci školského roku /.

RZ pri ZŠ je zaregistrované ako príjemca 2% zo zaplatených daní . Zo získaných finančných prostriedkov  prispelo na kúpu jazykovej učebne, inovatívnych učebných pomôcok.

Ďalej sa podieľa na financovaní nákladov na niektoré spoločné akcie školy pre žiakov, ako sú napr. :   

  •       filmové a divadelné predstavenia
  •       lyžiarsky výcvik
  •       plavecký výcvik
  •       aktivity v projekte Comenius/cezhraničná spolupráca škôl – Česko, Poľsko
  •       aktivity v projekte „Eurokurzy lyžovania a snowbordingu- spolupráca s ČR
  •       aktivity s družobnou školou v Zywci

Zloženie výboru:


Ing. Martina Svitková - predseda
Ing. Matej Čierňava - člen

Mgr. Ľubomíra Bukovanová - člen

Ing. Pavlína Šperková - člen

Martina Šperková - člen

 

Pre rodičov žiakov 9.ročníka

Pre odkaz na stránku s viacerými informáciami pre posledný ročník KLIKNI TU!

 

Rodičovské združenie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE " Rodičovské združenie pri ZŠ Rázusova, ČADCA"

Občianske združenie je nezávislé, dobrovoľné združenie rodičov a priateľov Základnej školy Rázusova č. 2260, Čadca.

Združenie ako dobrovoľná organizácia má za cieľ podporovať výchovno-vzdelávací proces v základnej škole.
Združenie si predsavzalo finančne pomáhať tam, kde pedagógovia cítia potrebu skvalitnenia vyučovacieho procesu nákupom pomôcok, kníh, vyučovacích programov pre počítače, cien do súťaží, financovaním akcií školy, športového vyžitia žiakov alebo doplnkového vybavenia špeciálnych učební a tried, ako aj pri podpore projektov na skvalitnenie výučby cudzích jazykov, inováciu informačných a komunikačných technológií.

Aktivity RZH sú financované formou príspevkov a darov rodičov, darov sponzorov, ako aj z 2% z dane z príjmov.