Pedagogická rada

Pedagogická rada je iniciatívny, výchovný a kontrolný orgán riaditeľa školy, je poradný orgán, jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, schádza sa podľa plánu /1x za štvrťrok/.

 

Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa školy, k ŠVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym a opravným skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky, k vnútornému poriadku školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k variantu učebného plánu, spôsobu hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov. Schvaľuje organizačný, pracovný a vnútorný poriadok školy ako i ďalšie poriadky a nariadenia školy.